24 November 2011

Budgetdebatten 2012: Grön stad i rörelse

Anna Herdy, en av våra ledamöter i fullmäktige och vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, höll idag ett inlägg i budgetdebatten om Samhällsbyggnadsnämndens utmaningar och hur vi i Botkyrka tar ansvar för den enorma bostadsbristen i Stockholmsregionen.

Här i mitt inlägg kommer jag att försöka gå in på den politiska majoritetens och Vänsterpartiets syn på en del av de utmaningar som finns när det kommer till Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Ett av de största problemen i stockholmsregionen, är den utbredda bostadsbristen. Vi har en borgerlig regering som inte på något sätt tar ansvar för situationen. Genom att helt slopa de tidigare investeringsstödet och räntebidragen som funnits har man helt och hållet stoppat upp bostadsbyggandet.

Bostadsbristen är reell för den tonåring som vill flytta hemifrån och inte bo kvar hemma till man är gott och väl vuxen, bostadsbristen är reel för den stora familj som vill ha en lägenhet där alla har plats för läxläsning, egen tid och umgänge. Bostadsbristen är reell för den familj som vill förverkliga sitt drömboende i ett hus man byggt själv. I en kommun som vår där antalet invånare växer och där vår position ligger i ett mer och mer attraktivt läge ställer denna bostadsbrist krav på en snabbare och mer effektiv planeringsprocess. Genom att tillföra ytterligare medel möjliggör vi detta.

Majoritetens fasta övertygelse är att Botkyrka ska bidra med fler olika sorters boende. Exempel på detta är den jakt på villatomter som nu genomförs, om de studentbostäder som planeras i Tumba och varför inte också i Tullinge? De radhus och lägenheter som kommer börja byggas på Fittjaterrassen och de hyresrätter som snart står klara på flera håll i Tullinge. Detta är bara några exempel. Med utgångspunkten måste också vara att vi bygger klimatsmart, att vi upprustar och utvecklar våra stora miljonprogramområden. Bryta upp en del av storskaligheten och göra områden livliga och på det viset mer trygga. Det är det som Alby stadsbyggnadsidé handlar om. Stadsbyggnadsideen måste naturligtvis ske i samråd med alla Albybor.

Botkyrka har länge varit en kommun som legat långt framme när det kommer till dialog och medborgarinflytande, och det betyder inte enbart att lyssna på de grupper som skriker högst, t. ex. Tullingepartiet. Det blir inte på något sätt demokratiskt. Vi menar att vi inte bara kan lyssna till de vita, medelålders män som får komma till tals i dialogen. Så ser det inte ut i alla delar av kommunen men i vissa. Det har under året skett flera nya former av dialog, ett exempel är den webbdialog om utomhusmiljöer som genomfört i Tullinge och som framöver kommer att ske runt om i andra kommundelar om diverse olika frågor.

Det säger sig självt, för att medborgarna ska känna större förtroende för demokatin och varandra måste all form av dialog och även planering ske utifrån ett jämställdhets- och interkulturellt perspektiv där man ser sin egen roll och plats att växa i samhället. Det krävs också att medborgarna snabbt får svar på sina frågor och återkoppling på sina inlämnade synpunkter men också att all den dialog som försigår runt om i kommunen ger utdelning.

Samhällsbyggnadsnämnden lägger därför in en högre växel när det kommer till arbetet med bemötande och service till både medborgare och näringsliv. Samhällsbyggnadsnämnden får i den här budgeten ökade anslag för underhåll och har en rad olika roliga investeringsprojekt under 2012. Förnyelse av Alby strand, Fittja äng, bryggor på Lida friluftsgård, trafiksäkerhetsåtgärder runt om i kommunen, sätta tryck på trafikverket om cykelvägen mellan Tullinge och Tumba. Som ni hör är det här en politisk majoritet som tar sitt ansvar och prövar nya sätt framåt.

No comments: