25 November 2011

Budgetdebatt 2012: Gruppledaranförande av Mats Einarsson

Under budgetdebatten så har alla gruppledarna först en debattrunda. Nedanstående debattinlägg höll Vänsterpartiets gruppledare Mats Einarsson.

Ordförande,

En tidigare talare citerade Palme. Jag ska inleda med ett citat av en annan, ännu radikalare, tänkare. Den brittiske historikern Eric Hobsbawm, 94 år gammal och fortfarande med ett knivskarpt intellekt, skriver i sin senaste bok ”How to change the world”, ”Hur kan man förändra världen”: ”Någonting har ändå förändrats till det bättre ­– vi har upptäckt att kapitalismen inte är svaret på allt, utan snarare frågan”.

Och så är det väl. Kapitalismen, marknaden, de mänskliga relationernas reducerande till affärstransaktioner, är inte svaret, utan frågan.

Svaret på växande klass- och könsklyftor är inte jobbskatteavdrag och fas 3, utan en politik som utgår från behov istället för betalningsförmåga, som utjämnar skillnader istället för att bidra till dem.

Svaret på vanmakten är inte inskränkt demokrati och likriktning i mittfåran, utan mer diskussion, mer folkmakt, mer politik.

Svaret på frågan hur vi ska förhindra vanvården av vår far- och morföräldrar är inte riskfri avkastning på satsat kapital och skatteplanering, utan rätt utbildad, rätt avlönad personal med rätt resurser.


Svaret till dem som försöker döva sin rädsla för det annorlunda med drömmar om en obefläckad svenskhet som aldrig funnits och sparkar mot dem som redan ligger, är inte skärpt flyktingpolitik, språktester och kulturfientlighet, utan mer öppenhet, nyfikenhet och humanism.

Svaret på behovet ev regionalutveckling är inte nya barriärer, nya kommunalhus och nya kommungränser, utan mer samverkan mellan människor och kommuner, på Södertörn och i hela regionen.

Man kan tycka att det här är för högstämda ord i en debatt om Botkyrka kommuns ettårsplan för 2012. Vad har väl en kommunal resultaträkning att göra med att förändra världen? Svaret är: allt! Världen förändras. på Tahrirtorget i Kairo just nu, men också genom praktiskt, vardagligt, gnetande, varje dag här i Botkyrka. På förskolan Ugglan i Alby. I en trapets i Subtopia. På äldreboendet Silverkronan i Tumba. I en klass på Botvidsgymnasiet. På socialpsykiatrins Bryggan i Norsborg. På Tumba konsthall och i en dansföreställning av Botkyrka Community Teater. I en föreningslokal i Fittja där man samlar in pengar till de jordbävningsdrabbade i Turkiet. På biblioteket i Vårsta – och till och från även i det stora gröna huset i Tumba.

Ordförande,
Den rödgröna majoriteten har lagt fram ett förslag till ettårsplan som möjligen inte förändrar världen i grunden, men som uttrycker en tydlig politisk ambition att stärka demokratin, bygga en gemensam, solidarisk välfärd och säkra en långsiktigt hållbar utveckling.

Man kan kritisera oss för att vi tar för små steg, men till skillnad från en del andra går vi ändå åt rätt håll.

Ordförande,
jag yrkar bifall till Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till ettårsplan för 2012.

24 November 2011

Budgetdebatten 2012: Kultur och kreativitet ger kraft!

Anna Herdy, vice gruppledare och fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet, SKULLE ha hållit ett inlägg under debatten om kultur och fritid, men eftersom vi har begränsat med tid fanns det inte plats. Inlägget publiceras dock här.

Nu har jag suttit i fullmäktige under en tid. Ibland kan det vara svårt att se de riktigt tydliga skillnaderna mellan majoritetens och oppositionens förslag. När det kommer till en fråga framförallt, visa det gång på gång oppositionens oförmåga; att se kulturens värde.

Eftersom det verkar finnas en trend av att citera äldre socialdemokratiska män i talarstolenlen idag ska jag inte vara den som är otrendig. Om den borgerliga kulturpolitiken har den före detta kulturministern Bengt Göransson konstaterat, att finns ett ”drag av nysovjetism” i kulturpolitiken. Kulturutövandet ska granskas och vara bevakad och absolut inte fri. I Botkyrka tänker vi tvärtom.

Vi kan se nu hur de investeringar i Subtopia och Upplev Botkyrka AB ger utdelning. Stora publiksucceer som filmas i Hangaren, i Alby. Vi har hamnat på kartan och tagit en plats på såväl nationell som internationell nivå genom stora föreställlningar. På Hangaren har en av världens största filminspelningar ägt rum, den engelska versionen av män som hatar kvinnor. Och jag kan lova de moderater som brukar säga att dessa satsningar inte kommer "vanligt folk" till del, att de kids från fanzingo som fick komma och titta på inspelningarna kommer ha minnen för livet. Och detta är bara några exempel. För mig som vänsterpartist är det givet att det måste till strategiska satsningar från offentligt håll, på den upplevelseindustri och den upplevelsenäring som är hållbar och som ger ett mervärde som är stort för medborgarna. Det är ju det industri- och näringspolitik handlar om.

Att Botkyrka är en kommun som håller kultur och fritid högt är inget nytt. Vi har till och med hört moderaternas företrädare vurma för möjligheterna till att utöva kultur. Den politiska majoritetens förslag om att halvera taxan i Kulturskolan är något som ger fler möjligheter för resursvaga barn att också ha en meningsfull fritid. Ett förslag som går helt i linje med det, är det förslag majoriteten lagt om att utreda nolltaxan för lokaler för kommunens föreningar. Och det är givetvis så att dessa nolltaxor ska leda till lägre medlemsavgifter för idrottsföreningar.

Något som vänsterpartiet är mycket viktigt är just också hur våra kommunala skattepengar fördelas i förhållande till idrotts- och kulturföreningar som lockar tjejer. Där görs det ett stort arbete på kultur- och fritidsförvaltningen och i det arbete måste sätta in en högre växel. Vi måste ha ett förenings- och kulturliv som inte enbart kommer pojkar till del. Med detta sagt vill jag å det bestämdaste yrka bifall till denna offensiva och framåtsyftande budget som är lagd av majoriteten.

Budgetdebatten 2012: Grön stad i rörelse

Anna Herdy, en av våra ledamöter i fullmäktige och vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, höll idag ett inlägg i budgetdebatten om Samhällsbyggnadsnämndens utmaningar och hur vi i Botkyrka tar ansvar för den enorma bostadsbristen i Stockholmsregionen.

Här i mitt inlägg kommer jag att försöka gå in på den politiska majoritetens och Vänsterpartiets syn på en del av de utmaningar som finns när det kommer till Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Ett av de största problemen i stockholmsregionen, är den utbredda bostadsbristen. Vi har en borgerlig regering som inte på något sätt tar ansvar för situationen. Genom att helt slopa de tidigare investeringsstödet och räntebidragen som funnits har man helt och hållet stoppat upp bostadsbyggandet.

Bostadsbristen är reell för den tonåring som vill flytta hemifrån och inte bo kvar hemma till man är gott och väl vuxen, bostadsbristen är reel för den stora familj som vill ha en lägenhet där alla har plats för läxläsning, egen tid och umgänge. Bostadsbristen är reell för den familj som vill förverkliga sitt drömboende i ett hus man byggt själv. I en kommun som vår där antalet invånare växer och där vår position ligger i ett mer och mer attraktivt läge ställer denna bostadsbrist krav på en snabbare och mer effektiv planeringsprocess. Genom att tillföra ytterligare medel möjliggör vi detta.

Majoritetens fasta övertygelse är att Botkyrka ska bidra med fler olika sorters boende. Exempel på detta är den jakt på villatomter som nu genomförs, om de studentbostäder som planeras i Tumba och varför inte också i Tullinge? De radhus och lägenheter som kommer börja byggas på Fittjaterrassen och de hyresrätter som snart står klara på flera håll i Tullinge. Detta är bara några exempel. Med utgångspunkten måste också vara att vi bygger klimatsmart, att vi upprustar och utvecklar våra stora miljonprogramområden. Bryta upp en del av storskaligheten och göra områden livliga och på det viset mer trygga. Det är det som Alby stadsbyggnadsidé handlar om. Stadsbyggnadsideen måste naturligtvis ske i samråd med alla Albybor.

Botkyrka har länge varit en kommun som legat långt framme när det kommer till dialog och medborgarinflytande, och det betyder inte enbart att lyssna på de grupper som skriker högst, t. ex. Tullingepartiet. Det blir inte på något sätt demokratiskt. Vi menar att vi inte bara kan lyssna till de vita, medelålders män som får komma till tals i dialogen. Så ser det inte ut i alla delar av kommunen men i vissa. Det har under året skett flera nya former av dialog, ett exempel är den webbdialog om utomhusmiljöer som genomfört i Tullinge och som framöver kommer att ske runt om i andra kommundelar om diverse olika frågor.

Det säger sig självt, för att medborgarna ska känna större förtroende för demokatin och varandra måste all form av dialog och även planering ske utifrån ett jämställdhets- och interkulturellt perspektiv där man ser sin egen roll och plats att växa i samhället. Det krävs också att medborgarna snabbt får svar på sina frågor och återkoppling på sina inlämnade synpunkter men också att all den dialog som försigår runt om i kommunen ger utdelning.

Samhällsbyggnadsnämnden lägger därför in en högre växel när det kommer till arbetet med bemötande och service till både medborgare och näringsliv. Samhällsbyggnadsnämnden får i den här budgeten ökade anslag för underhåll och har en rad olika roliga investeringsprojekt under 2012. Förnyelse av Alby strand, Fittja äng, bryggor på Lida friluftsgård, trafiksäkerhetsåtgärder runt om i kommunen, sätta tryck på trafikverket om cykelvägen mellan Tullinge och Tumba. Som ni hör är det här en politisk majoritet som tar sitt ansvar och prövar nya sätt framåt.