29 March 2012

Jämställdhet på fritidsgårdarna

I måndags hade vi möte med våra förtroendevalda i nämnder och kommunfullmäktige. Vi har möte med den kommunala gruppen varje månad, inför kommunfullmäktiges sammanträde. Där går vi igenom aktuella politiska frågor. Vi brukar också bjuda in en gästföreläsare för att lära oss mer om den kommunala verksamheten. Till mötet i måndags hade vi bjudit in Anki Andersson, som arbetar med kommunens fritidsgårdar.

Anki berättade om det arbete som görs för att fritidsgårdarna ska bli mer jämställda. I Botkyrka, precis som i de flesta kommuner, är det fler killar än tjejer som går på fritidsgård. Det är inte bra - tjejer ska förstås ha samma tillgång till och känna sig lika välkomna till kommunens fritidsverksamhet.

År 2010 gjordes en stor undersökning kring jämställdheten på fritidsgårdar i Botkyrka. Undersökningen kan läsas här. Den kom fram till många viktiga slutsatser. Dels visade den att både tjejer och killar tycker att fritidsgårdarna är viktiga, men den visade också att det finns mycket att göra om vi ska lyckas göra gårdarna lika tillgängliga för tjejerna som för killarna. Undersökningen pekar på vikten av att personalen är välutbildad, att de har kunskaper om jämställdhetsarbete, att personalgruppen är blandad och att den fysiska miljön måste utformas på ett sätt som passar alla. Till exempel vill tjejer oftare ha flera mindre rum, hellre än den klassiska miljön med ett stort rum med pingis- eller biljardbord i mitten. Jag rekommenderar alla som är intresserade att kasta ett öga på undersökningen - den är relevant för alla som vill jobba med de här frågorna, inte bara i Botkyrka.

Resultatet stödjs av andra undersökningar, t.ex. den jämställdhetsanalys som kommunen lät göra av kultur- och fritidsverksamheterna i Botkyrka för ett par år sedan. Den konstaterar att tjejer hellre deltar i organiserade aktiviteter som kulturskolan och särskilda tjejkvällar på fritidsgården, medan killar i högre utsträckning tar för sig av spontana aktiviteter. Undersökningen visar också att vi i kommunen la något mer resurser på killars fritid. Rapporten "Kultur och fritid i Botkyrka - en gender-budgetanalys" kan laddas ner här.

Har det blivit något resultat av jämställdhetsarbetet då? Jo, det tycks gå framåt. År 2007 var andelen tjejer som besökte fritidsgårdarna 31 procent. Förra året hade andelen ökat till 35 procent. Det är stora skillnader mellan de olika gårdarna. I Fittja och Alby är det omkring 40 procent tjejer, medan det bara är 22 procent tjejer som besöker Musikhuset i Tumba. Man jobbar nu vidare med jämställdhetsfrågan genom bl.a. fortbildning för personalen.

För Vänsterpartiet är det en viktig fråga att tjejer ska ha samma möjlighet som killar att ha en bra fritid. Vi kommer att jobba vidare med frågorna, för att se till att det inte finns några orättvisa skillnader som gör att tjejer får stå tillbaka. Fritidsgårdarna ska vara till för alla!


Elisabeth Biström, politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka

21 March 2012

Nattis underlättar livspusslet för Botkyrkaborna

I dagarna kom Skolverket med ny statistik om hur det står till med tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid i landets kommuner. Resultatet var dystert – inte ens varannan kommun erbjuder så kallat ”nattis”; barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Botkyrka är dock ett positivt undantag. Sedan förra hösten finns här möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Det var en viktig reform som vi i den rödgröna majoriteten genomförde, för att underlätta för familjer att få tillvaron att gå ihop.

En som vände sig emot nattis-reformen, var moderaternas oppositionsråd Jimmy Baker. På sin blogg kallade han reformen för ”en tillbakagång i utvecklingen” och skrev ”Är det inte bättre att föräldrar försöker anpassa sig lite till barnens villkor snarare än att barnen ska anpassa sig till föräldrarna så till den milda grad att de inte ens kan få sova hemma?”.

Till skillnad från Baker, litar jag både på föräldrarnas vilja att ordna tillvaron så bra de kan för sina barn, och på att våra duktiga barnskötare ser till att barnen har det om de behöver sova över på nattis.

Jimmy Baker tycks behöva uppdatera sina kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut. Det fungerar inte som han tycks tro, att gemene man kan välja själv när man vill jobba. Idag är det fler än en tredjedel som arbetar på kvällar, helger och nätter. Det handlar om serviceyrken som restaurang och handel och förstås vårdpersonal. För att pusslet ska gå ihop för de butiksanställda eller undersköterskor som är småbarnsföräldrar, behöver kommunerna ta ansvar för att barnen har tillgång till en bra och trygg barnomsorg. Inte minst är det viktigt för ensamstående föräldrar, vilka oftast är kvinnor. En utbyggd barnomsorg är också en jämställdhetsfråga.

Om Botkyrkas moderater vill underlätta för barnfamiljer att kombinera jobb och familjeliv, rekommenderar jag att de ringer sina partivänner i regeringen och trycker på för att de ska stärka fackföreningarnas ställning och öka tryggheten på arbetsmarknaden. Regeringen har bland annat infört nya, otrygga anställningsformer och på så sätt ökat otryggheten och möjligheten att planera sin vardag. Den som inte har en trygg anställning, har lite att sätta emot om chefen ringer in en på ett kvällspass. Den som riskerar att inte bli inringd nästa vecka, vågar inte tacka nej till ett arbetspass, oavsett tid på dygnet.

Om Jimmy Baker lyckas få regeringen att byta kurs och göra arbetsmarknaden tryggare, kommer många föräldrar få det enklare att kombinera jobb och familjeliv. Men så länge det finns föräldrar som behöver hjälp att få tillvaron att gå ihop, så kommer vi i Vänsterpartiet i Botkyrka att se till att barnomsorgen finns till hands när familjerna behöver det. Det är bäst både för föräldrarna och för barnen.

Anna Herdy
Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka


Länkar
Inslag på SVT ABC: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=2746621
Jimmy Bakers blogg: http://jimmybaker.se/2011/08/nattis-en-tillbakagang/
Mer info om Botkyrkas nattis och hur man söker plats: http://botkyrka.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg1-5ar/barnomsorgdygnetrunt

Uppdaterat:
Reinfeldt hyllar nattis i (s)-styrda Sigtuna: http://www.marsta.nu/News.aspx?articleId=7958

13 March 2012

Vänsterpartiet bjuder in rödgröna partiledare till studiebesök i Botkyrka

Till Jonas Sjöstedt, Stefan Löfven, Åsa Romson och Gustav Fridolin

Bästa röda och gröna partiledare!

I Botkyrka styr Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommunen tillsammans sedan många år. Vi tycker det går rätt bra och vi utvecklar kommunen i solidarisk och grön riktning. Men det börjar bli påfrestade att hela tiden slåss mot en regering som vill det motsatta. Se nu till att ändra på detta senast 2014! Vi kan försäkra att det är mycket roligare att vara i majoritet än i opposition. Vi bjuder in er att komma ut och resonera med oss om hur vi gjort. Ni är hjärtligt välkomna (det tar bara 25 minuter med pendeln från Centralen)!

Med vänlig hälsning,
Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte 2012-03-03


Bygg om, bygg nytt, bygg rätt

Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte den 3 mars antog ett uttalande om vår bostadspolitik för Botkyrka kommun. Det kan läsas i sin helhet nedan.
______________________________________

En stor del av Botkyrkas invånare bor i bostäder som byggdes under det s.k. miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Inom några år kommer det att vara nödvändigt att sätta igång ett omfattande upprustnings- och renoveringsprogram. Vänsterpartiet menar att detta är ett gyllene tillfälle att utveckla våra bostadsområden till levande, klimatsmarta stadsmiljöer samtidigt som tusentals arbetstillfällen skapas.

Men då måste vi hjälpas åt! Staten, som under många år smitit från allt vad bostadspolitik heter, måste inse sitt ansvar och göra det ekonomiskt möjligt både att rusta upp och bygga nytt, utan att hyrorna blir orimligt höga. Kommunen måste knuta samman stadsplanering, bostadsbyggande och förbättrad samhällsservice. Botkyrkabyggen, vårt gemensamt ägda bostadsföretag, måste bli ännu bättre på att utveckla bra bostäder och trivsamma bostadsområden. Och de boende, som ju är de som står för betalningen via sina hyror, måste få möjlighet att säga sitt om vad som ska göras och hur det ska göras.
"Vänsterpartiet säger bestämt nej till utförsäljning och omvandling"


Det finns kommuner som tror sig kunna betala en del av upprustningen genom att sälja ut en del av sitt bestånd till privata hyresvärdar eller omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter. Men det är ingen hållbar lösning. Vänsterpartiet säger bestämt nej till utförsäljning och omvandling. Ett bostadsföretag blir inte rikare för att det säljer en del av det som skapar inkomster – lägenheterna. Det är samma hus, samma boende och samma upprustningsbehov, oavsett vem som äger husen.

Med privata fastighetsägare förlorar vi den demokratiska kontrollen. Vinstutdelning, inte bra bostäder till rimliga hyror, blir rättesnöret. Vi riskerar förslumning – eller lyxrenoveringar som tvingar Botkyrkabor att flytta.

- Statligt investeringsstöd till byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror!
- Statligt stöd till upprustning och energieffektivisering!
- Ingen privatisering av de allmännyttiga bostadsföretagen!
- Nej till omvandling av hyresrätter till bostadsrätter och andelslägenheter!
- Starkare inflytande för hyresgästerna!
- Blandade upplåtelseformer i alla Botkyrkas stadsdelar!
- Fler bostäder för unga och äldre!
- Bekämpa fattigdom, hemlöshet och trångboddhet!
- Utvecklade kommuncentra med arbetsplatser, offentlig service, mötesplatser och affärer!
- Öka takten i bostadsbyggandet!