16 June 2011

Behoven ska vara utgångspunkten, inte vinstintresset

Idag beslutar kommunfullmäktige i Botkyrka om flerårsplan 2012-2015. Flerårsplanen stakar ut färdriktning för Botkyrka kommun kommande åren. Här nedan följer Mats Einarsssons inledningsanförande:

"Ordförande, fullmäktiges ledamöter,
Jag ska inleda med ett citat från en annan tid.

”Behoven av vård och omsorg kan bara mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven, inte i lönsamheten, en organisation som kontrolleras av medborgarna, inte av vinstintresset (…) dvs. bara genom en stark samhällelig sektor. Därför att den ger människorna möjlighet att påverka enbart i kraft av att de är medborgare. Oberoende av vilka ekonomiska resurser de besitter.”

När Sveriges statsminister sa det här för 26 år sedan var det en uppfattning i mittfåran i svensk politik, en position med ett brett stöd, även bland borgerliga väljare. Men det var en uppfattning som både skulle attackeras öppet och undergrävas i det tysta under de kommande decennierna.

På ledarsidor och i tyckarspalter har försvaret av den demokratiska, gemensamma sektorn hånats som en både extrem och hopplöst omodern åsikt, bara aningen mindre löjlig än att längta tillbaka till Hylands hörna och svartvit TV. Borgerliga partier, med grundsynen att den offentliga sektorn är ofantlig och till stora delar bör privatiseras och avregleras, har vunnit flera val, senast 2010.

Men det intressanta är att Palmes uppfattning fortfarande delas av en stor majoritet, vilket vi bland annat kunde se i SKL:s opinionsundersökning våren 2010. Enkelt uttryckt: de allra flesta, även borgerliga väljare, vill ha en stor, offentlig välfärdssektor, som betalas med skatter, en sektor där människors behov är utgångspunkten, inte aktieägares förväntningar på avkastning. Och man betalar hellre högre skatter än försämrar vården, skolan eller omsorgen. 70 procent anser att det är fel att ta ut privata vinster ur den skattefinansierade vården.

I förslaget till flerårsplan skriver vi under politikområdet Medborgarnas Botkyrka:

”Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.”

Och under målområdet Välfärd med kvalitet för alla står:

”Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.”

Här någonstans går en av de viktigaste skiljelinjerna i politiken. Det är om denna solidariska och demokratiska grundsyn, som en stor del av den politiska debatten handlar, även här i Hallunda Folkets hus i dag.

Det förslag till flerårsplan som vi, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, nu lägger fram är vårt bidrag till ett rimligare och rättvisare samhälle. Den svarar inte mot alla de behov som finns. Den lämnar mycket ogjort även efter 2015. Men det är en plan som gör det möjligt att bygga framtidens Botkyrka, en inspirerande plats full av möjligheter där vi genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. (kursiv text är del av Botkyrka kommuns nya vision)

Ordförande, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Flerårsplan för åren 2012 till 2015."

Mats Einarsson
Kommunlråd
Gruppledare (v) Botkyrka

No comments: